04147 Петропавловск 1939 Машина М-1 ГИ 27408-132

f